ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 2559

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2558

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2557

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2556

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2555

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค ปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ


 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาจีน

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค ปกติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์